środa, 19 sierpień 2020 15:41

XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisał

W środę, 19 sierpnia, radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali po raz siedemnasty w tej kadencji. Na mocy podjętych dziś uchwał do planów budżetowych Gminy Brusy na ten rok włączono zmodernizowanie 3 przejść dla pieszych w mieście Brusy oraz utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach.

Modernizacja przejść dla pieszych dotyczy pasów dla przechodniów na ul. Wojska Polskiego w Brusach. Miejsca te zostaną wyposażone między innymi w aktywny system poprawiający bezpieczeństwo. Przejścia będą doświetlone dodatkowymi latarniami ulicznymi oraz dwukierunkowymi, aktywnymi punktami odblaskowymi. Zamontowane zostanie migające żółte światło ostrzegawcze od strony zewnętrznej dla pojazdów oraz białe oświetlające pasy dla pieszych. System zostanie wyposażony w czujnik ruchu, który wzbudza oświetlenie w momencie zbliżenia się pieszego do przejścia. Przejścia zostaną specjalnie oznakowane z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-profilaktyczno-informacyjna z udziałem przedszkola, 2 szkół podstawowych i policji. Koszt całkowity modernizacji przejść to 130 tys. zł. Gmina Brusy pozyskała na ten cel dofinansowanie z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 100 tys. zł.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie powołany do życia z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, która jako jednostka organizacyjna Gminy Brusy wzięła udział w projekcie „Familijne LOWE”, którego liderem w Polsce jest Ogólnopolski Operator Oświaty i który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków w całej Polsce. Jeden z nich powstanie w partnerstwie Gminy Brusy i Szkoły Podstawowej nr 2, która w ramach zgłoszenia do projektu pozyskała 250 tys. dofinansowania na utworzenie i działalność LOWE. Obszarem działania bruskiego LOWE jest cała gmina Brusy natomiast celem działań ośrodka jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w zależności od potrzeb indywidualnych, społecznych i środowiskowych.

Radni podczas sesji rozpatrzyli także skargę na działalność Burmistrza Brus. Skarga mieszkańców miejscowości Rolbik i Kaszuba dotyczyła niepodjęcia działań poprawiających stan drogi Kaszuba – Milachowo Młyn. Radni uznali skargę w pełni za bezzasadną wobec faktów, iż droga jest na bieżąco wyrównywana, naprawiana i uzupełniana materiałem drogowym, w miarę możliwości terenowych również poszerzana. Gmina Brusy prowadzi starania w kierunku kompleksowej modernizacji drogi, czego przykładem jest zmodernizowanie odcinka Małe Chełmy – Rolbik z dofinansowaniem z funduszu leśnego oraz budowa drogi we wsi Rolbik (z przebudową mostu) z udziałem środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dalsza modernizacja w kierunku Kaszuby zostanie rozważona przy pojawieniu się możliwości pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 2020 wystartował 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Radzyminie, a zakończy się 2 września w Warszawie.

W niedzielę, 23 sierpnia, w Gołubiu motocykliści rozpoczną kolejny etap przejazdu mszą św., odwiedzą miejsca pamięci Gryfa Pomorskiego i wyruszą do Brus. Planowany przyjazd do naszego miasta to godz. 10.30.  Przystanek w Brusach odbędzie się przy Domu Strażaka. Uczestnicy Rajdu Katyńskiego zapalą symboliczne znicze przy dębach pamięci. Posadzone w ubiegłym roku dęby upamiętniają Ofiary Zbrodni Katyńskiej: przodownika Policji Państwowej Ignacego Borzyszkowskiego, aspiranta Policji Państwowej Jana Kuicha, kapitana rezerwy Jana Ryngwelskiego, porucznika piechoty rezerwy Władysława Kuczmę, majora rezerwy Wojska Polskiego Edmunda Wróblewskiego oraz podporucznika Jana Czapiewskiego.

Tego samego dnia uczestnicy Rajdu udadzą się do Męcikała. Przy bunkrze Zielony Pałac, w towarzystwie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał, oddadzą hołd poległym partyzantom. Rajd zakończy swój niedzielny przejazd w Potulicach.

 

97854

środa, 19 sierpień 2020 15:36

Zmiany w bruskiej Parafii

Napisał

Kapłani na czele z ks. proboszczem Janem Flaczyńskim, wspólnoty parafialne oraz wierni Parafii Wszystkich Świętych w Brusach pożegnali w minioną niedzielę, 16 sierpnia, ks. wikariusza Tomasza Szmaglika. Kapłan dekretem księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, zgodnie z harmonogramem planowych zmian duszpasterskich, odchodzi z bruskiej Parafii. Od czwartku, 20 sierpnia, będzie posługiwać w Parafii św. Jakuba Apostoła w Człuchowie. Jego miejsce w Parafii w Brusach zajmie ks. Rafał Grot, który ostatnio pracował w Parafii św. Marii Magdaleny w Strzepczu.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

wtorek, 18 sierpień 2020 15:31

18 sierpnia - Święto Flagi Kaszubskiej

Napisał

18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach, z inicjatywy Aleksandra Majkowskiego, zostało powołane do życia Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, odradzające Kaszuby "w dziedzinie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego". Była to swoista odpowiedź na dywersyjną działalność niemiecką. Barwy kaszubskie to czarny i żółty, taka jest też flaga kaszubska. Na pamiątkę powyższego wydarzenia co roku, 18 sierpnia, Kaszubi obchodzą Święto Flagi Kaszubskiej.

Krebane pamiętają!

 

97823

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej i zapoznania się z artykułami związanymi z Bitwą Warszawską 1920.

Informujemy również, że 16 sierpnia 2020 roku będzie miał premierę wyjątkowy film dokumentalny. „Wojna Światów” to 80-minutowa podróż w czasie. Epicka opowieść, oparta na zrekonstruowanych i pokolorowanych materiałach archiwalnych, toczy się głosami uczestników i świadków wydarzeń 1920 roku. Każdy będzie mógł ją poznać z ekranu własnego telewizora w TVP 1 o godzinie 20:30. (źródło www.niepodlegla.gov.pl)

 

97819

środa, 12 sierpień 2020 15:20

XVII sesja Rady Miejskiej w Busach

Napisał

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Busach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się bez udziału publiczności i mediów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 2. powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Brusy
 3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus
 1. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lipca 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 110, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-138/25/1/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.437.2020.MŚB.1 z dnia 30 lipca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.162.2020.PG z dnia 24 lipca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim
w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lipca 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 398, 407/1, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy".

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-136/23/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.436.2020.MŚB.1 z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.163.2020.PG z dnia 23 lipca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 474, 477, 478, 479, 483, 482 i 490/2, obręb Zalesie, gmina Brusy".

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-114/13/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.367.2020.ŁT.1 z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.139.2020.PG z dnia 29 czerwca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.