Marcin Piekarski

Marcin Piekarski

 

Z przykrością informujemy, że w środę, 4 marca, w wieku 74 lat zmarł śp. Hubert Majkowski.

Pan Hubert urodził się 3 listopada 1946 r. Był wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach. Za swą działalność strażacką został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brusach i Kosobudach. W latach 1990 – 1994 był członkiem Komisji Budżetu i Finansów spoza rady oraz Radnym Rady Miejskiej w Brusach w latach 1998 – 2002. W tym czasie był Przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat był Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach. Był organizatorem licznych wycieczek i pielgrzymek, w szczególności, corocznych wyjazdów na Dożynki Jasnogórskie.

 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy,

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim bliskim Pana Huberta,

składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach                 Burmistrz Brus
                            Zbigniew Łącki                                     Witold Ossowski

 

brusy pamiętają Majkowski Hubert

Dziś mija 17. rocznica śmierci Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy śp. Antoniego Gołuńskiego
.

brusy pamiętają Gołuński

 

O Zasłużonym...

Był synem rzemieślnika i długoletnim właścicielem prywatnego zakładu rzemieślniczego, mistrzem mechaniki pojazdowej. Wyszkolił w swoim warsztacie 58 wysokokwalifikowanych rzemieślników.

Przez ćwierć wieku był członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Chojnicach.

Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Brusach przez okres jednej kadencji oraz założycielem Stronnictwa Demokratycznego w Brusach - długoletni przewodniczący Koła.

wtorek, 02 marzec 2021 14:07

Czasowa zmiana organizacji ruchu


W związku z realizacją przez Gminę Brusy zadania pn.  „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej  - informujemy, że odcinek
ul. Dworcowej został czasowo zamknięty dla ruchu kołowego na okres około 3 tygodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

etap 1 2

Objazdy:

etap 1 1

 

 

logotypen.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej od chwili powstania za jedno z najważniejszych zadań wyznaczył sobie przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci tym, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o Polskę wolną i demokratyczną. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało bezpośrednio do 200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tysięcy.

W tym dniu, w miejscach publicznych, wywieszane są flagi narodowe.

 

wykleci

jozefBrusy Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku urodził się Józef Chełmowski. Tam, w malowniczym obejściu, pełnym rzeźb, obrazów, instrumentów muzycznych i starych przedmiotów - mieszkał i pracował nasz wyjątkowy twórca. Jego artyzm wymyka się wszelkim kanonom, a w swojej twórczości czerpał z bogactwa spuścizny kulturowej Pomorza, głęboko zakorzenionej w chrześcijańskim systemie wartości. Artysta stworzył swoistą ekspozycję wynikającą z jego religijności, światopoglądu i własnego systemu wartości oraz z wpojonych zasad moralnych. Józef Chełmowski zajął się twórczością artystyczną w wieku 40 lat. W 1972 roku po raz pierwszy Jego rzeźby eksponowane zostały na wystawie „Rzeźby ludowej Polski Północnej” w Sopocie. Pierwszą indywidualną wystawę zorganizowało, w 1986 roku, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy. Odtąd uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych. Na przestrzeni minionych lat miał wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw w Polsce i za granicą. Dziś Jego dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, m. in.: w Polsce, Francji, Niemczech i Szwecji. Są też ozdobą wielu kolekcji muzealnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Największe zbiory znajdują się w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim w Bytowie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Muzeum Narodowym w Gdańsku, Jego prace podziwiać można także w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Etnograficznym w Chojnicach. Na temat Jego oryginalnej twórczości i osobowości powstało kilka realizacji filmowych, setki artykułów prasowych, kilka prac magisterskich i wiele broszur towarzyszących Jego indywidualnym wystawom. Prace Józefa Chełmowskiego poruszają zagadnienia filozoficzne, moralne, zawierają treści związane z ludzkim losem, dotykają regionalizmu, polityki, wydarzeń historyczno-patriotycznych i sakralnych. Jego twórczość jest pełna szczerości, wzrusza niekonwencjonalnymi pomysłami. Wypływa ze szczerego, spontanicznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Motywy i inspiracje płyną z czterech źródeł: obserwacji życia codziennego w najbliższym wiejskim otoczeniu, analizy ludzkich zachowań, oglądu tego, co wydarzyło się na świecie oraz obszaru religii i metafizyki. Józef Chełmowski pozostawił po sobie cenną kolekcję rękodzieła ludowego, w domu zaś urządził stałą wystawę w formie muzeum regionalnego. Jego prace spotkać można w wielu zakątkach zaborskiej ziemi: stacje drogi krzyżowej w kościele w Kaliszu Pomorskim, kapliczki przydrożne, w których pojawiały się nie tylko sceny religijne, ale również patriotyczne. Wykonał trzy rzeźby do Ołtarza Papieskiego w Sopocie. Był wielokrotnie doceniany i nagradzany. W 1998 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach przyznano mu tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy. W 2004 roku został laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii „Kultura regionalna” przyznanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego, a w roku 2006, za wieloletnią pracę twórczą i zasługi dla kultury ludowej, został odznaczony przez Ministra Kultury srebrnym medalem Gloria Artis. W sobotę, 6 lipca 2013 roku, po 79 latach, w dzień XV Zjazdu Kaszubów, wielki mistrz Józef Chełmowski zakończył swą artystyczną i filozoficzną podróż, pozostawiając nam świadectwo wspaniałego życia. Życia pełnego pasji, bogatego w emocje, wrażenia, niejednokrotnie wyjątkowe chwile, a zarazem życia skromnego i spokojnego w miejscu, gdzie czas się zatrzymał.

 

 

77021

 

Inf. Gmina Brusy.

piątek, 26 luty 2021 08:58

Pies poszukuje swojego właściciela...

25 lutego br. w okolicach Brus znaleziono błąkającego się psa. Pies obecnie znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. 

Właściciela prosimy o kontakt - tel. 52 39 69 374

 

155037385 3061095420772550 4611671812503077828 n


Zachęcamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "OKNO" oraz XXIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.
Organizatorem konkursów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.
 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OKNO”

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MARKA HŁASKI

czwartek, 25 luty 2021 13:23

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)


zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 25 lutego 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.25.2020 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Czarnowo oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

24 lutego br. w okolicach ul. Tęczowej w Brusach widziano błąkające się dwa psy. Właściciela prosimy o kontakt - tel. 52 39 69 374.

 

WhatsApp Image 2021 02 24 at 07.22.46 

WhatsApp Image 2021 02 24 at 07.22.33

W sobotę, 13 lutego, po wieczornej mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym w Brusach odbyła się promocja książki "Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie zwyczajny". Publikacja powstała pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego. 

 

 

 

 

Biskup Konstantyn Dominik został wybrany patronem roku 2021 podczas ubiegłorocznego (03.10.2020) posiedzenia Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Zebranie odbyło się w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. W każdym roku, poświęconym danemu patronowi, odbywa się szereg wydarzeń przybliżających postać wybranej osoby lub organizacji. Więcej o nich można poczytać m.in. na oficjalnej stronie ZKP www.kaszubi.pl

Strona 1 z 30