czwartek, 27 sierpień 2020 14:37

AZBEST - informacja i edukacja

ABC o azbeście

Informacja o szkodliwym działaniu azbestu


  Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
  Ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność azbest wprowadzany do środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, jak i działalności człowieka. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Działanie chorobotwórcze wykazują włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 μm i długości > 5μm. Są to tzw. włókna respirabilne. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Dane literaturowe wskazują, że do najważniejszych cech determinujących zdolność włókien do wywołania nowotworów należą ich fizyczne wymiary, a więc średnica poniżej 3 μm oraz długość powyżej 5 μm1. Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu. Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

 pylicy azbestowej – zwłóknienia tkanki płucnej występującej u osób zawodowo narażonych na pył azbestowy;
 raka płuc – jest to najpowszechniejszy nowotwór złośliwy, którego przyczyną jest azbest;
 międzybłoniaków opłucnej lub otrzewnej – badania wskazują, iż nowotwory te pojawiają się po upływie 30 – 40 lat od pierwszego kontaktu z azbestem.

  Azbest jest uznanym czynnikiem rakotwórczym, jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Szacuje się, że na świecie rocznie na choroby azbestozależne umiera 100 tys. osób. Pył azbestu ze względu na właściwości pylicotwórcze i rakotwórcze uważany jest za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Pomimo niestosowania już od dłuższego czasu w Polsce azbestu do produkcji różnych wyrobów, liczba zawodowych chorób azbestozależnych systematycznie wzrasta, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu.
  Jak już wcześniej wspomniano – chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Głównym źródłem skażenia środowiska pyłem azbestowym są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków oraz dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem, ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy
w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne składowisko wyrobów zawierających azbest, jest się narażonym w dużym stopniu na zachorowanie. Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach
 użytkowanie wyrobów azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo – cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych
i hamulcowych,
 niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest
 urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń.

Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Założenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Założenia w/w Programu są tożsame z przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programem usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

 

 


Punkt informacyjny

Gmina Brusy udziela informacji w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków dotyczących dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest prowadzony jest w trybie ciągłym uwzględniającym terminy złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wnioski, o których mowa dostępne są w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Brusach (p. 32 - I piętro) oraz na stronie:

http://bip.brusy.pl/dokumenty/342.

Dodatkowych informacji udziela p. Wojciech Jaszewski:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     52 396 93 68

 

 

Materiały informacyjne

Broszury informacyjne dotyczące m.in. szkodliwości azbestu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

Przydatne strony:

 


Azbestowe Archiwum


 

Informacja dotycząca zrealizowanych przez Gminę Brusy zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w latach ubiegłych:

  • Łączny koszt zrealizowanych zadań:                                         1.558.071,99 zł
  • Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku:                   1.336.890,26 zł
  • Wkład mieszkańców, w tym wkład własny:                              221.181,73 zł
  • Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu:         2.173,549 Mg
  • Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW
    w Gdańsku:                                                                                 2.173,549 Mg
  • Okres realizacji zadań:                                                                2009 - 2020
 
Wyświetlony 910 razy
Więcej w tej kategorii: « PSZOK ZGK Brusy »