wtorek, 01 wrzesień 2020 12:32

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Celem dyrektywy ptasiej jest utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków, spośród których 22 stanowią ptaki wymienione w dyrektywie. Należą do nich m.in.: orzeł bielik, błotniak stawowy, puchacz, włochatka, bąk, zimorodek, dzięcioł czarny, dudek. W okresie zimowym przy jeziorach i rzekach spotkać można również łabędzia niemego i krzykliwego.

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

Celem dyrektywy siedliskowej jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Obszary Natura 2000 na terenie gminy Brusy:

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

  • PLB 220001 Wielki Sandr Brdy
  • PLB 220009 Bory Tucholskie

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

  • PLH 220026 Sandr Brdy
  • PLH 220077 Młosino Lubnia
  • PLH 220061 Mętne
  • PLH 220057 Ostoja Zapceńska
Wyświetlony 346 razy