środa, 12 sierpień 2020 09:00

Lokalna strategia / polityka zdrowotna


„Program 400 Miast”

W 2008 roku Gmina Brusy przystąpiła do projektu pn. „Program 400 Miast” (jednego z największych programów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w Europie) realizowanego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008 a finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Jednym z podstawowych zadań, realizowanych w ramach Polskiego Projektu 400 Miast były badania dzieci w wieku 11 lat. Celem badań była ocena stanu zdrowia jedenastolatków pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia, czyli nadciśnienia tętniczego, nadwagi, braku aktywności fizycznej itp.

            W tym celu w szkołach na terenie  naszej gminy, odbyły się bezpłatne badania uczniów klas piątych. W ramach kampanii przebadano 180 dzieci, co stanowiło 99% wszystkich jedenastolatków. Wykonane zostały badania antropometryczne, dwukrotnie dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, obliczano także wskaźnik masy ciała (BMI), który określa czy dane dziecko ma nadwagę lub niedowagę. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta i gminy Brusy, jakim cieszył się Polski Program 400 Miast główny podwykonawca kampanii Pracownia Badań Społecznych Medical NZOZ przedłużyła czas trwania akcji profilaktycznej o tydzień i poszerzyła populację do badań o 50 dzieci z klas czwartych szkół podstawowych. W ramach programu zostali przebadani także rodzice
i opiekunowie dzieci, które wcześniej brały udział w badaniach. Polegały one na przeprowadzeniu wywiadu medycznego połączonego z jednoczesnym pomiarem ciśnienia tętniczego. Ponadto wszyscy pacjenci otrzymali skierowania na bezpłatne badania laboratoryjne obejmujące pomiary poziomów: glukozy, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL, trójglicerydów oraz kreatyniny. Prowadzone były także zajęcia edukacyjne skierowane do osób, które w wyniku badań przesiewowych uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi zdiagnozowani zostali jako pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami metabolicznymi, czyli: dyslipidemią, zaburzeniami metabolizmu glukozy, otyłością lub nadwagą.

Brusy nagrodzone za profilaktykę chorób serca - Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”

Miasto i Gmina Brusy otrzymało tytuł „Samorząd od Serca”. Wyróżnienie zostało przyznane 20 listopada 2015 roku  w Krakowie podczas uroczystej gali Heart Forum, będącej zwieńczeniem 3 lat ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”.

Nasz Samorząd został uhonorowany za realizację działań zdrowotnych z zakresu edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia, które składają się na Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”. 

Powyższy program realizowany jest na terenie miasta i gminy Brusy od 2009 roku. Pierwsza jego edycja obejmowała lata 2009-2012. Druga realizowana była w latach 2013 - 2016.

Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” dotyczył istotnego problemu zdrowotnego, jakim jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Zakładał on obniżenie poziomu zachorowalności i umieralności z powodu zawału serca i udaru mózgu – w tym  pomiary glikemii (wczesne wykrywanie cukrzycy), szczepienia przeciwko grypie,
a w poprzedniej edycji także pomiary ciśnienia tętniczego, olimpiada zdrowia, działania edukacyjne propagujące zasady zdrowego żywienia wśród mieszkańców wsi, konkurs kulinarny dla restauratorów,  itp.).

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza

W 2008 roku z budżetu gminy wyremontowano i wyposażono gabinet ginekologiczno – położniczy mieszczący się w budynku Przychodni Lekarskiej w Brusach. Zakupiono m.in. aparat do usuwania nadżerek i detektor tętna płodu,  fotel ginekologiczny, wydzierżawiono również aparat do USG. Gmina Brusy pozyskała lekarza – ginekologa, który od 1 września 2009 roku wykonuje badania na podstawie kontraktu z NFZ (NZOZ Ars Medica
z Człuchowa).

Bezpłatna opieka ginekologiczno – położnicza dla kobiet w ciąży z terenu miasta i gminy Brusy

Wcześniej -  okresie gdy nie było zapewnionej opieki ginekologa -  Gmina Brusy finansowała badania dla kobiet w ciąży w prywatnym gabinecie lekarskim doktora Rafała Lipińskiego mieszczącym się w Brusach przy ul. Pocztowej 8.

W ramach działalności profilaktycznej Gmina Brusy w swoim budżecie zaplanowała również środki na dodatkowe badania ginekologiczne. I tak w roku 2009 mieszkanki miasta i gminy Brusy mogły skorzystać z bezpłatnego badania USG piersi. W latach 2010 - 2012, kobiety mogły skorzystać z kompleksowych badań ginekologicznych: m.in.: USG piersi i cytologii.

W 2013 roku w ramach zadania pn. „Zakup sprzętów i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetu ginekologiczno  –   położniczego  w    Brusach   przy   ul.   Dworcowej   24” udzielono NZOZ Ars Medica z Człuchowa dotacji w kwocie 60.000 złotych
z przeznaczeniem na zakup 2 głowic wolumetrycznych, lampy zabiegowej i wagi lekarskiej
z wzrostomierzem.

 

Poradnia kardiologiczna

W 2013 roku w ramach zadania pn. „Zakup sprzętów i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetu kardiologicznego w Brusach przy ul. Dworcowej 24” udzielono Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Sp. j. dotacji w kwocie 15.600 złotych
z przeznaczeniem na zakup głowicy kardiologicznej USG, defibrylatora, ergometru, cardio  oraz EKG SD3.

Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Brusach na potrzeby rentgena

W stworzenie pracowni RTG włączył się Samorząd Gminy Brusy, ponieważ pomieszczenia, w których funkcjonuje pracowania zostały zaadaptowane na ten cel właśnie przez Gminę za kwotę 45 tys. zł.

Realizatorem całego projektu była Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy sp. j. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Brusmed”. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia to około 1,1 mln zł, z czego 85% pokryło dofinansowanie uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Badania urologiczne dla mężczyzn

W latach 2009 i 2010 Gmina Brusy koordynowała i finansowała badania urologiczne dla mężczyzn pod kątem wykrycia raka prostaty. W 2009 roku przebadano 13 mężczyzn. W 2010 roku badania krwi na poziom PSA wykonano u 140 mężczyzn, z których tych z podwyższonym poziomem PSA skierowano na konsultację urologiczną. Badania profilaktyczne organizowane i finansowane  były przez Gminę Brusy –  w ramach kampanii „Rak to nie wyrok”. Całkowity koszt obu akcji wyniósł 6.665zł.

 

Świadczenia rehabilitacyjne

W roku 2010 Gmina Brusy sfinansowała świadczenia rehabilitacyjne wykonywane przez NZOZ „Brusmed” (w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca) na łączną kwotę 15.000 zł. Działanie to ten umożliwiło zdobycie kontraktu przez w/w podmiot z NFZ.

Stomatolog w ośrodku zdrowia w Leśnie

Do połowy 2009 roku w ośrodku zdrowia w Leśnie funkcjonował gabinet stomatologiczny. Swoją działalność zaprzestał ze względu na brak lekarza stomatologa, który chciałby pracować na tym obszarze. Wówczas Gmina Brusy czynnie włączyła się w pozyskanie nowego lekarza stomatologa i zdobycie kolejnego kontraktu z NFZ. Podpisaliśmy umowę dzierżawy z firmą Halandil ze Świeradowa Zdroju. Wówczas, w połowie 2009 roku, udało nam się wznowić w Leśnie kontrakt na usługi stomatologiczne. Podmiot ten świadczył  usługi do czasu decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach o wstrzymaniu udzielania świadczeń; tj. do dnia 20 listopada 2011 roku.

W listopadzie 2011 roku w ośrodku zdrowia w Leśnie przeprowadzony został remont przez nowego dzierżawcę obiektu - Przychodnię Rodzinną Thielemann i Wspólnicy Sp. j., co było nieodzownym warunkiem kontynuacji dotychczasowego kontraktu  na  świadczenia stomatologiczne.  Po wycofaniu się  dotychczasowego podmiotu się z działalności w zakresie stomatologii w ośrodku zdrowia w Leśnie - pomimo braku zainteresowania specjalistów pracą na terenach wiejskich wynikającego m.in. z niskiego limitu punktów przyznawanych przez NFZ, w wyniku wspólnych negocjacji Gminy Brusy oraz Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Sp. j. z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie stomatologii, od stycznia 2013 roku udało się pozyskać stomatologa zainteresowanego pracą w gabinecie stomatologicznym w Leśnie.

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W lipcu 2012 roku Gmina Brusy, wspólnie z Przychodnią Rodzinną Thielemann
i Wspólnicy Sp. j., złożyła wniosek o dofinansowanie remontu ośrodka zdrowia w Leśnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano wykonanie pochylni i odpowiedniego utwardzonego dojścia do budynku wraz poręczami i uchwytami. W ramach realizacji projektu zaplanowano poszerzenie otworów drzwiowych  (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne). By budynek mógł spełniać warunki spełniające potrzeby osób niepełnosprawnych  niezbędna była  również modernizacja pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, w tym montaż uchwytów ułatwiających korzystanie
z urządzeń sanitarnych.  Łączny koszt inwestycji: 65.667,29 zł (brutto), w tym ze środków PFRON - 39.400,37 zł, wsparcie ze strony Gminy Brusy - 26.266,92.zł.W ramach środków bieżących budżetu gminy Brusy wykonano również  budowę parkingu przy ośrodku zdrowia.

Dotacje dla Szpitala w Chojnicach

W 2014 roku Rada Miejska w Brusach udzieliła również dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. „Budowa oddziału kardiologicznego dobudowanego do istniejącej pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Natomiast w  2018 roku lokalny samorząd udzielił dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach”. Przeznaczono na ten cel 50.000 zł. Dzięki rozbudowie zwiększyła się liczba łóżek wstępnej intensywnej terapii (z 2 do 3) oraz obserwacyjnych (z 5 do 8).

W 2020 roku, ze względu na COVID-19, j przekazana została dotacja celowa w kwocie  25 tys. zł na zakup respiratora dla chojnickiego szpitala. 

Pomoc dla hospicjum


Gmina Brusy w 2018 roku przekazała kwotę 50 tys. zł Towarzystwu Przyjaciół Hospicjum. Stosowną decyzję w tej sprawie podjął burmistrz Brus Witold Ossowski rozstrzygając otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób przewlekle chorych.

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum wychodzi naprzeciw potrzebom chorym poprzez budowę hospicjum. W październiku 2010 roku,  decyzją  Rady  Miejskiej  w  Chojnicach,  w sprawie darowizny nieruchomości  TPH  otrzymało  nieruchomość przy  ul. Strzeleckiej o  powierzchni 3673 m2   na  cele  prowadzenia  hospicjum  stacjonarnego i zakładu opiekuńczo leczniczego. Przez kolejne lata, do teraz, trwa realizacja poszczególnych etapów inwestycji.

Docelowo, wybudowane hospicjum, wpłynie na zwiększenie dostępności i podwyższenie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej. W nowobudowanym obiekcie świadczona będzie całodobowa pomoc i opieka ludziom chorym na nowotwory w ostatnim stadium choroby, co pozwoli im na godne przeżycie ostatnich miesięcy/tygodni/dni. Zaplanowany zakres budowy umożliwi korzystanie z zaplecza lokalowego przez co najmniej 30 osób chorych w opiece stacjonarnej, zamieszkujących na terenie powiatu chojnickiego (15 łóżek hospicyjnych i pozostałe z funkcją opiekuńczo-leczniczą).

Całkowity koszt budowy hospicjum szacowany jest na około 8 mln. zł. Termin realizacji warunkuje pozyskiwanie pieniędzy ze środków zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlony 400 razy
Więcej w tej kategorii: Podmioty lecznicze »