poniedziałek, 13 lipiec 2020 13:35

Rejestr Starosty Chojnickiego

W Starostwie Powiatowym w Chojnicach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Wydział Geodezji:

1.     Ewidencja gruntów i budynków:

  • Rejestr gruntów,
  • Rejestr budynków,
  • Rejestr lokali,
  • Rejestr cen i wartości nieruchomości.

2.     Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Architektury  i Budownictwa:

1.     Rejestr pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,

2.     Rejestr pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,

3.     Rejestr zgłoszeń robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania,

4.     Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu,

5.     Rejestr zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową dla celów dodatku mieszkaniowego,

6.     Rejestr samowoli budowlanych i użytkowych,

7.     Rejestr spraw różnych,

8.     Analiza i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu i jego rozwoju,

9.     Rejestr pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,

10.   Rejestr inwestycji drogowych.

Wydział Edukacji i Sportu:

1.     Rejestr szkół i placówek niepublicznych powiatu chojnickiego.

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia:

1.     Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,

2.     Rejestr uchwał, decyzji, postanowień Zarządu,

3.     Rejestr umów,

4.     Rejestr zarządzeń Starosty,

5.     Rejestr skarg i wniosków,

6.     Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Chojnickiego,

7.     Rejestr wydanych identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Chojnicach,

8.     Rejestr szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach,

9.     Rejestr wypadków przy pracy,

10.   Rejestr instytucji kultury,

11.   Rejestr wydanych kart drogowych.

Biuro Rady:

1.     Rejestr uchwał Rady Powiatu Chojnickiego,

2.     Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Powiatu Chojnickiego,

3.     Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu Chojnickiego,

4.     Rejestr pieczęci urzędowych,

5.     Rejestr pieczątek imiennych oraz stempli.

Biuro Gospodarki Nieruchomościami:

1.     Rejestr użytkowników wieczystych,

2.     Rejestr podmiotów sprawujących trwały zarząd nieruchomości,

3.     Rejestr podmiotów, na rzecz których przekształcono prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, w tym wnoszących opłaty ratalnie,

4.     Rejestr podmiotów, na rzecz których dokonano sprzedaży nieruchomości, w tym wnoszących cenę sprzedaży ratalnie,

5.     Rejestr podmiotów, na rzecz których oddano nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie,

6.     Rejestr osób będących najemcami lokali mieszkalnych Powiatu Chojnickiego,

7.     Rejestr podmiotów w stosunku, do których wydano decyzje administracyjne ustalające odszkodowania za nieruchomości,

8.     Rejestr (ewidencja) nieruchomości Powiatu Chojnickiego i Skarbu Państwa.

Wydział Komunikacji i Transportu:

1.     Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców,

2.     Ewidencja instruktorów,

3.     Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów,

4.     Ewidencja diagnostów.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

1.     Rejestr kart wędkarskich,

2.     Rejestr kart łowiectwa podwodnego,

3.     Rejestr łodzi,

4.     Rejestr żywych zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory,

5.     Rejestr polnych obwodów łowieckich,

6.     Rejestr beneficjentów otrzymujących ekwiwalent za wyłącznie gruntów rolnych,

7.     Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej,

8.     Rejestr gruntów nie wyłączonych z produkcji rolnej,

9.     Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej:

1.      Ewidencja dróg i ulic,

2.      Ewidencja mostów,

3.      Ewidencja przejazdów kolejowych,

4.      Rejestr umów,

5.      Rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

6.      Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

 

Udostępnienie informacji publicznej z rejestrów i ewidencji następuje na wniosek na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach - bip
Wyświetlony 330 razy
Więcej w tej kategorii: « Ochotnicze Straże Pożarne