środa, 23 wrzesień 2020 14:17

II Gminny Przegląd Inscenizacji dla przedszkoli i klas I – III na powitanie jesieni pt. „Przyszła Jesień”

REGULAMIN KONKURSU:

1§ Organizator:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego, Czyczkowy, ul. Główna 46.

2§ Adresaci:

Przegląd inscenizacji skierowany jest do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brusy. Adresatami są uczniowie przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych.

3§ Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań małymi formami scenicznymi;

- kształtowanie umiejętności gry aktorskiej na scenie;

- uwrażliwianie na piękno nadchodzącej pory roku;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

4§ Założenia konkursu:

Założeniami konkursu jest przedstawienie widowiska lub kabaretu o tematyce jesiennej. Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

- przedszkola oraz oddziały „0”,

- klasy I – III.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

5§ Wymagania konkursowe:

Inscenizację przygotowujemy w formie nagrań multimedialnych w formie mp4/video, nagrane na nośniku i dostarczone wraz z kartą zgłoszenia do organizatorów w wyznaczonym terminie. Nagrana inscenizacja może trwać do 20 minut. 

6§ Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

- dobór repertuaru (dostosowanie scenariusza do możliwości wykonawczych uczniów);

- charakteryzacja aktorów;

gra aktorska;

znajomość roli;

ogólny wyraz artystyczny.

7§ Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia wraz z nagraniami należy składać do 13 listopada 2020 roku osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, ul. Główna 46, 89-632 Brusy.

8§ Postanowienia końcowe:

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2020r. Nagrody zostaną przekazane laureatom.

Z poszczególnej placówki można zgłosić jedną grupę z każdej kategorii wiekowej. Placówki, w których jest więcej niż 3 grupy poszczególnej kategorii mogą wystawić 2 zespoły.

Serdecznie zapraszamy!!! Szczegółowych informacji udziela nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego  w Czyczkowach: Agnieszka Żywicka

Wyświetlony 815 razy