czwartek, 10 wrzesień 2020 12:52

Związki międzygminne i stowarzyszenia

 

Zawiązek Miast Polskich

Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach Nr XXVII-146/97 z dnia 10 kwietnia 1997 roku Gmina Brusy przystąpiła do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Celem organizacji jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. ZMP współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

Gmina Brusy jest współzałożycielem tego stowarzyszenia. Rada Miejska uchwałą Nr XIII/141/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku wyraziła wolę utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy” z udziałem Gminy Brusy.

Kierunek działalności LGD polega na działalności na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego, opartego głównie na turystyce, tworzeniu miejsc pracy oraz działalności na rzecz zrównoważonego ekorozwoju, w ramach którego działalność człowieka jest zgodna z zasadami poszanowania i dbałości o środowisko naturalne.

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”

Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach Nr XXVIII/246/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. Gmina Brusy przystąpiła do Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich a w szczególności:

 • minimalizacja zaniku sektora rybackiego;
 • zwiększenie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu;
 • promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej;
 • koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez:
 • ochronę zasobów wodnych,
 • poprawę jakości wód powierzchniowych,
 • zwiększenie pojemności wodnej regionu,
 • utrzymanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • ochronę siedlisk,
 • ochronę linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych,
 • ochronę obszarów leśnych,
 • podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu;

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione

29 maja 2014 r. Gmina Brusy uchwałą Nr XXVII/242/14 Rady Miejskiej w Brusach przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. Burmistrz Brus od 2015 r. do 2018 r. pełnił funkcję członka zarządu. Od 2018 r. jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest likwidacja źródeł konfliktów na styku: tereny prawnie chronione, a społeczności lokalne, poprzez kształtowanie prawa i świadomości społecznej. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli za pewnik, że ochrona przyrody jest bezwzględnie konieczna, ale nie może ona odbywać się kosztem i z naruszeniem praw społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów działających na danym terenie.

STRONA INTERNETOWA

Wyświetlony 418 razy