piątek, 25 wrzesień 2020 11:47

XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy o zbliżającej się XVIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 11.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 rok 
 • zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 
 • zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej 
 • dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 
 • nadania nazw ulicom w Brusach 
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski 
 • powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 
 • zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” 
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach

7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Wyświetlony 1408 razy