czwartek, 21 styczeń 2021 14:36

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.7.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 325/1, obręb Lubnia, gmina Brusy”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Wyświetlony 1405 razy