wtorek, 18 styczeń 2022 12:40

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Napisane przez

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 Szczegółowych informacji udziela realizator Programu – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969385, 523969395, 52 3969387.

 

budżet_państwa_znaki.png

1920x810.jpg

 

wtorek, 18 styczeń 2022 12:39

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Napisane przez

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)      załatwianiu spraw urzędowych;

4)      korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)      zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 Szczegółowych informacji udziela realizator Programu – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969385, 523969395, 52 3969387

 

budżet_państwa_znaki.png

1920x810.jpg

piątek, 10 grudzień 2021 10:34

MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRUSACH

Napisane przez

 znaki_strona_www.png

 Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania na lata 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Zadanie obejmuje: doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach. Wartość dofinansowania zadania wynosi 80.000 zł a jego całkowita wartość 112 241,21 zł.

Zadanie związane jest z doposażeniem i poprawą standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach – prace budowlane związane z pomieszczeniem chłodni i pomieszczeniem przeznaczonym na sprzęty chłodnicze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach obejmujące: prace budowlane, prace sanitarne i prace elektryczne. Pomieszczenie chłodni zostanie wyposażone w regały do przechowywania produktów.

 

 

piątek, 08 październik 2021 11:48

PROJEKT POZNAJ POLSKĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Napisane przez

znaki_strona_www.png

We wrześniu br. Gmina Brusy złożyła 18 wniosków dla 2 grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Zostały przyznane środki finansowe dla 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy w łącznej kwocie:103.804,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Całkowity koszt wycieczek to: 134.195,00 zł, wkład własny: 30.391,00 zł. Termin realizacji projektu to 15 grudnia bieżącego roku.

Program "Poznaj Polskę" jest realizowany przez MEiN we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

 

 
unnamed.png

 

 

piątek, 26 listopad 2021 08:26

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

Napisane przez

znaki_strona_www.png

W 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”.

Wartość dofinansowania wynosi  86 400 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 1.023.264 zł

Pozyskane w ramach dotacji środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem 80 miejsc opieki żłobkowej w Samorządowym Żłobku w Brusach, w szczególności kosztów: opłat za dostawy mediów, wynagrodzeń, zakupu środków czystości, przeglądów urządzeń oraz zakupu zabawek i niezbędnego wyposażenia.

Zał_31_Logo_MRiPS.JPG

piątek, 18 czerwiec 2021 10:27

UMOWA MALUCH+ 2021

Napisane przez

znaki_strona_www.png

 

W 2021 roku Gmina Brusy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie miejsc opieki żłobku”.

Wartość dofinansowania wynosi  76.800 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 1.023.264 zł

Pozyskane w ramach programu  środki przeznacza się na finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem 80 miejsc opieki żłobkowej w Samorządowym Żłobku w Brusach, w szczególności kosztów: opłat za dostawy mediów, wynagrodzeń, zakupu środków czystości, przeglądów urządzeń oraz zakupu zabawek i niezbędnego wyposażenia.

 

Zał_31_Logo_MRiPS.JPG

Zał_30_-_Logo_programu_.JPG