środa, 27 lipiec 2022 08:03

"I Ty możesz stworzyć dom" - jak zostać rodziną zastępczą?

Osoby, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.
Proces założenia rodziny zastępczej zajmuje około pół roku i jest wieloetapowy:


Pierwszy etap
Pierwszy etap to m.in. przedstawienie dokumentów:

 • wniosku  o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem
 • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokość dochodu
 • zaświadczenia o niekaralności
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeżeli kandydat jest po rozwodzie - kopii wyroku rozwodowego
 • potwierdzenie prawa do zajmowanego lokalu, jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane - kopii umowy najmu lokalu
 • oświadczenia, że nie było pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • oświadczenie  dotyczące baraku uzależnień
 • wypełnionych druków, ankiet obowiązujących w PCPR Chojnice

Jeżeli zostaną spełnione wyżej wymienione wymogi, kandydat zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu.


Drugi etap
Ocena warunków bytowych i mieszkaniowych kandydata:

 • sprawdzenie, czy warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb - do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • jeżeli pracownicy uznają, że warunki mieszkaniowe dla dziecka są na odpowiednim poziomie, zaczyna się kolejny etap.

Trzeci etap
Zbadanie:

 • predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej – opinie sporządzone przez psychologa oraz pedagoga na podstawie badań oraz rozmów z kandydatem,
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii kandydat na rodzica zastępczego uzyskuje wstępną akceptację umożliwiającą odbycie szkolenia.

Czwarty etap
Cykl szkoleń trwa ok. trzy miesiące, opiekun zastępczy uczy się:

 • jak odczytywać potrzeby dzieci i właściwie na nie odpowiadać
 • jak nawiązywać więź z dzieckiem, które ma problemy w relacjach z innymi
 • metod wychowawczych właściwych do stosowania wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami i stosowanie ich w praktyce
 • jak wspierać dzieci, które mają opóźnienia rozwojowe i jak pomóc im wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju
 • możliwości wsparcia dla siebie, przyjętych dzieci i własnej rodziny
 • umiejętności pracy zespołowej z osobami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Kandydat otrzymuje zaświadczenie  potwierdzające ukończenie szkolenia.


Piąty etap
Po złożeniu przez kandydata wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest Zespół Kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata. Zawiera ono informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.
Kandydat otrzymuje zaświadczenie  kwalifikacyjne  uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

SKMBT_C25322072707560.jpg

Wyświetlony 782 razy