czwartek, 17 listopad 2022 08:31

Nie pal śmieci w piecu!

Trwa sezon grzewczy, dlatego przypominamy wszystkim mieszkańcom o ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach i instalacjach domowych.

Domowe piece i kotły nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania. Podczas ich spalania powstają spaliny zawierające różne toksyczne substancje np.:

  • metale ciężkie (m.in. kadm i rtęć) – przyczyniają się m.in. do rozwoju nowotworów,
  • dioksyny – są rakotwórcze i uszkadzają narządy wewnętrzne oraz naruszają strukturę kodu genetycznego,
  • cyjanowodór –  działa drażniąco i blokuje oddychanie tkankowe,
  • dwutlenek siarki – powoduje trudności z oddychaniem,
  • tlenek węgla – wpływa negatywnie na czerwone krwinki i transportowanie przez nie tlenu w organizmie,
  • tlenki azotu – uszkadzają płuca.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki jego oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

Palenie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. Sadza ta może być powodem zapalenia się przewodu kominowego bądź nawet  pożaru domu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami palenie  odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi jest zabronione. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej  (czyli np. we własnym kotle lub piecu) podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe, powietrze, wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Wyświetlony 851 razy