piątek, 24 marzec 2023 13:57

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

30 marca (czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Brusach. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023                                                                                                                  
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 
c) zmiany uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021-2024 
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2023 roku 
f) określenia wykazu kąpielisk na 2023 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.  
Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00
Wyświetlony 2754 razy