piątek, 23 czerwiec 2023 10:01

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Informujemy, że 29 czerwca br. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2022 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania     
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok: 
a) opinia Komisji Rewizyjnej, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok                          
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023                                                                                                                  
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032                                                                                    
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu                               
d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników         
e) przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023 – 2025” 
f) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
g) przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy 
h) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 
i) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 
j) przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy w 2023 roku
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 1766 razy