piątek, 30 czerwiec 2023 10:01

Komunikat Burmistrza Brus w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w gminie Brusy

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która: 

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  • osiągnęła odpowiedni wiek:
    • w przypadku kobiet 60 lat,
    • w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?

Od 1 lipca 2023 r. wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

(Placówka Terenowa Chojnice, 89-600 Chojnice ul. Łużycka 3, tel. (52) 397 10 14).

Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez Burmistrza Brus;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Do pobrania wzór oświadczenia o niekaralności

Od 1 lipca 2023 r. Burmistrz Brus będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Brusy. Wniosek można złożyć w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Zarębska, Biuro Burmistrza Brus, tel. 52 39 69 302.

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenia

Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?

Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KRUS-u: 

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Podstawa prawna uzyskania świadczenia pieniężnego: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073)

 

Do pobrania klauzula informacyjna - zaświadczenie dla sołtysów

Wyświetlony 2190 razy