poniedziałek, 27 listopad 2023 14:42

RADNI OBRADOWALI DZIŚ 47. RAZ W OBECNEJ KADENCJI

Rada Miejska w Brusach obradowała dziś (27.11) po raz czterdziesty siódmy. Zostało podjętych szesnaście uchwał, które dotyczyły: 

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034
 • ustalenia wysokości oraz zasad obliczania i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Brusach i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
 • określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brusy
 • zobowiązania Burmistrza Brus do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku
 • podatku od nieruchomości
 • wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • wprowadzenia opłaty targowej
 • wprowadzenia opłaty miejscowej
 • przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
 • zatwierdzenia Umowy nr 305.2023 z dnia 21 września 2023 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice – Wybudowanie – Etap II”
 • zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Szczegóły podejmowanych uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (link). Sesję w całości można obejrzeć online:

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Wyświetlony 2649 razy