ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lipca 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 110, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-138/25/1/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.437.2020.MŚB.1 z dnia 30 lipca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.162.2020.PG z dnia 24 lipca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim
w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 1 lipca 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 398, 407/1, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy".

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-136/23/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.436.2020.MŚB.1 z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.163.2020.PG z dnia 23 lipca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 474, 477, 478, 479, 483, 482 i 490/2, obręb Zalesie, gmina Brusy".

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 •  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
   PSSE-NZ-9203-114/13/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.367.2020.ŁT.1 z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.139.2020.PG z dnia 29 czerwca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 429, 430 i 431, obręb Zalesie, gmina Brusy”

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym:

 • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak
  PSSE-NZ-9203-111/12/1/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak
  RDOŚ-Gd-WOO.4220.355.2020.ŁT.1 z dnia 18 czerwca 2020 r.
 • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Chojnicach znak GD.ZZŚ.1.435.135.2020.PG z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim
w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 

środa, 12 sierpień 2020 15:10

BRUSY – TRZY LATA PO NAWAŁNICY

Napisał

1000 zniszczonych lub uszkodzonych domów i drugie tyle jeżeli chodzi o zabudowania gospodarcze. Taki obraz po nawałnicy zastano w sierpniu 2017 roku w Gminie Brusy. Dzisiaj w trzy lata po kataklizmie, jedynym po nim śladzie jest brak lasów. Wszelkie pozostałe zniszczenia zostały już praktycznie naprawione.

Nawałnica, która przeszła przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, zniszczyła 120 tysięcy hektarów lasów i prawie 22 tysiące budynków mieszkalnych i gospodarczych. 10 procent wszystkich zniszczeń w zabudowie w kraju, zanotowano właśnie na terenie Gminy Brusy. Mimo ekstremalnych warunków, usuwanie szkód zaczęliśmy niemalże natychmiast – wspomina Mariola Rodzeń, Sekretarz Gminy Brusy.

„Rozpoczęliśmy prace parę minut po zakończeniu tej nawałnicy. Czyli jeszcze 12 sierpnia zaangażowaliśmy do pomocy naszych sołtysów i naszych radnych. Dosięgła nas też wielka pomoc międzysąsiedzka, międzysamorządowa. Pomoc rządowa trafiła do nas bardzo szybko, ponieważ już 15 sierpnia ówczesna pani premier odwiedziła nasze tereny. 16 sierpnia mieliśmy pieniądze na koncie” - dodaje Rodzeń.

Gmina Brusy na odbudowę zniszczeń otrzymała z budżetu państwa prawie 40 milionów złotych. Kolejne 10 milionów to pomoc od samorządów, firm i organizacji pozarządowych. Pieniądze zostały przeznaczone na naprawę budynków oraz infrastruktury gminnej. 19 milionów złotych trafiło do samych mieszkańców. 50 domów trzeba było odbudować na nowo. Ostatnią drogę gminną zniszczoną po nawałnicy naprawiono dopiero wiosną tego roku, a do remontu było aż 120 kilometrów takich odcinków.

Jak dodają władze Gminy Brusy, ponawałnicowe wsparcie dla mieszkańców płynęło nie tylko z Polski, ale także zza granicy. W organizację pomocy angażowały się setki wolontariuszy, a także strażacy i wojsko.

 

 

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

W celu zapoznania się z procedurą naboru oraz uzyskania rekomendacji proszę wejść na  https://bit.ly/FDWstypendia .
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, kartuskim, puckim lub wejherowskim.
• pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.;
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://bit.ly/FDWstypendia lub bezpośrednio kontaktując się z biurem Fundacji Dla Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inf. Fundacja Dla Was

 

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w ankiecie, która pomoże w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności. Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowany projekt „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”, który będzie stanowił załącznik do wniosku
o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się
z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie - o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Ankiety wypełnić można do 17 sierpnia 2020r. internetowo 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR0O4WKbxjg5T4ub1R9wVATCFz_fUYAsbennc96cIeNAxCmw/viewform?usp=sf_link  

lub w wersji papierowej dostępnej w miejscach użyteczności publicznej.

 

 

W lipcu br. zakończyła się zbiórka folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach dofinansowania jakie Gmina Brusy otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Unieszkodliwieniu podlegały odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag. Dofinansowaniem objęte były koszty transportu odpadów z miejsca wskazanego przez gminę  (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach) oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Rolnicy zobowiązani byli dostarczyć odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. Łącznie zebrano 227,240 ton folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej od 221 rolników z terenu gminy Brusy.

Odbioru zebranych odpadów dokonała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy z Żukowa.

Koszt zadania  wyniósł 109 075,20 zł.

 

97784

97785

97786

Trzy  lata temu, 11 sierpnia 2017 roku, Gminę Brusy nawiedziła tragiczna w skutkach nawałnica. Mieszkańcy znaleźli się wówczas w dramatycznej sytuacji. Nawałnica zniszczyła wielu ludziom dorobek ich życia. Liczne szkody odnotowano również w budynkach gospodarczych, niewyobrażalne straty wystąpiły w uprawach rolnych i leśnych. Zniszczenia objęły: - 1.040 budynków mieszkalnych - 1.050 budynków gospodarczych - 50 rodzin musiało opuścić swoje domy - straty w 476 gospodarstwach rolnych o wartości ok. 12,6 mln zł - straty w mieniu komunalnym o wartości 18,6 mln zł (w tym ponad 7 km ścieżek rowerowych, 120 km dróg, obiekty i urządzenia sanitarne) - uszkodzeniu uległo 12,5 tys. ha (w tym 2,5 tys. ha lasów prywatnych), z czego 7,1 tys. ha przeznaczono do całkowitego wyrębu ( w tym 1,6 tys. ha lasów prywatnych), zniszczeniu uległy linie energetyczne, liczne zniszczenia w obiektach sakralnych i kulturalnych.

Od pierwszych godzin po katastrofie działało w Brusach, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego koordynatorem był Burmistrz Brus. W prace ratownicze i porządkowe zaangażowane były: władze rządowe, samorządowcy, strażacy, żołnierze, policjanci, leśnicy, pracownicy energetyki, radni i sołtysi z naszej gminy, harcerze, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zarządu Oświaty, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, mieszkańcy oraz inne służby niosące bezpośrednią pomoc poszkodowanym. W pomoc włączyły się również: osoby duchowne, Caritas, związki zawodowe nauczycieli, media oraz inne organizacje. Dużym wsparciem służyli mieszkańcy niosący sąsiedzką pomoc oraz lokalni przedsiębiorcy udostępniający ciężki sprzęt.

Na bruskim stadionie powstał punkt koncentracji sił i środków służb ratunkowych oraz wojska. Strażacy niezwłocznie przystąpili do usuwania zagrożeń spowodowanych przez wiatrołomy, udrożniania dróg i pomocy w przy uszkodzonych domostwach. Na zabezpieczenie dachów, na ternie naszej gminy, zużyto ok. 20 tys. m2 plandek. Wg danych KPPSP w Chojnicach, 33% interwencji stanowiły zgłoszenia z gminy Brusy. W usuwaniu szkód na terenie gminy brało udział łącznie ok. 10 tys. strażaków z ponad 70 jednostek OSP i PSP z całej Polski. Na prośbę Burmistrza Brus, w pracach m.in. przy udrożnieniu koryt rzek Młosiny i Zbrzycy włączono wojsko wraz z ciężkim sprzętem. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało dwa wozy bojowe na użytek straży pożarnej w Leśnie i Brusach.

W wyniku nawałnicy w mieście i gminie Brusy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Zasilanie przywracane było stopniowo. Już w pierwszej dobie energia wróciła do części mieszkańców Brus. Najdłużej, ok. 3 tyg., bez prądu pozostawały osoby mieszkające poza głównymi miejscowościami lub zamieszkujący na terenach leśnych. Trudną sytuację energetyczną opanowano przy pomocy agregatów prądotwórczych, w części użyczonych lub otrzymanych w darowiźnie.

Poszkodowanych w nawałnicy wsparciem otoczyły również władze rządowe. Gminę Brusy osobiście wizytowali: Premier Beata Szydło, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk. Po wizycie, Premier wdrożyła ustawę umożliwiającą uproszczenie zasad odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

W dniu 20 marca 2018 r. w Brusach, gościł Prezydent RP Andrzej Duda, który spotkał się z osobami zaangażowanymi w usuwanie tragicznych skutków nawałnicy z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prezydent dziękował wszystkim zaangażowanym w walkę o lepsze jutro dla poszkodowanych, a także podkreślił wielką ofiarność i solidarność mieszkańców oraz służb terenów dotkniętych nawałnicą.

Dziś, trzy lata po tych tragicznych wydarzeniach, dzięki udzielonemu Miastu i Gminie Brusy wsparciu cieszymy się, że udało się wyremontować i odbudować 902 budynki mieszkalne, a wszystkie rodziny powróciły do swoich domów. W większości odtworzono budynki gospodarcze. Ponadto odbudowano infrastrukturę komunalną: wyremontowano 7,28 km ścieżek rowerowych oraz ok 120 km dróg, obiekty i infrastrukturę sanitarną. Naprawiono dwie linie doprowadzające wysokie napięcie do głównego punktu zasilania w Brusach od strony Czerska i Chojnic, 4 stacje transformatorowe, ok. 600 słupów średniego i niskiego napięcia. Nadal trwa odnowa lasów. Dotychczas, na terenie gminy Brusy odnowiono ok. 50% lasów  państwowych i ok 30% lasów prywatnych.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dzisiaj (7.08.2020) o godz. 18.00 odbędzie się premiera filmu o Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie spotkania z folklorem świata". Film prezentuje poprzednie edycje festiwalu i zaprasza do udziału w Festiwalu w 2021 roku. 
 
Premiera odbędzie się na youtube: