Na podstawie uchwały Nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Brus serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021. 

Termin konsultacji: od 28 października do 5 listopada 2020 roku do godz. 1500.

Propozycje zmian proszę składać na formularzu:

  • w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
środa, 28 październik 2020 08:47

STARA SZKOŁA BĘDZIE MIAŁA NOWĄ FUNKCJĘ

Napisane przez

W Brusach rozpoczyna się remont i przebudowa budynku tak zwanej starej szkoły. Jesienią przyszłego roku obiekt będzie gotowy na pełnienie nowych funkcji. Swoje siedziby znajdą tam Centrum Usług Społecznych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Stara szkoła jest obiektem, który służył uczniom aż do roku 1984. Gdy w Brusach wybudowano nową placówkę, w starym budynku urządzono sklepy. Były tam też mieszkania komunalne. Dzisiaj gmina chce przywrócić obiektowi dawną świetność. - Najpierw trzeba go jednak wyremontować i dostosować do nowej funkcji – mówi Mariola Rodzeń, Sekretarz Gminy Brusy. Po zakończeniu prac budowlanych w budynku swoje siedziby znajdą dwie nowe instytucje. Pierwszą z nich będzie Centrum Usług Społecznych. - Będzie to dom dziennego pobytu dla osób starszych. Będzie się tam mieściła także świetlica socjoterapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych – dodaje sekretarz. W drugiej części budynku utworzony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to instytucja służąca osobom niepełnosprawnym. Dorośli podopieczni znajdą tam całodniową opiekę.

Zakończenie remontu i uruchomienie nowych instytucji planuje się na wrzesień 2021 roku. Tym samym obiektowi przywrócona zostanie funkcja społeczna. - Do tej pory nie było w naszej gminie ani Środowiskowego Domu Samopomocy, ani centrum skupiającego osoby starsze, stąd pomysł na taką działalność  – mówi dalej Mariola Rodzeń.

Remont i adaptacja budynku będą kosztowały łącznie prawie 4 miliony złotych. Dodatkowe 600 tysięcy to koszt wyposażenia. Prawie 3,3 mln złotych to dofinansowania, jakie na ten cel pozyskała Gmina Brusy. Centrum Usług Społecznych realizowane jest przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa. Środowiskowy Dom Samopomocy powstaje z kolei przy udziale funduszy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
RPO.jpg

 

środa, 28 październik 2020 08:28

W Brusach działa nowe stowarzyszenie

Napisane przez
We wrześniu bieżącego roku w gminie Brusy zawiązało się Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych. Panowie z pasją do e-sportu zapraszają do przyłączenia się i zachęcają również do wypełnienia ciekawej ankiety. Zapraszamy i my ?
poniedziałek, 26 październik 2020 14:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 30 września 2020 r. złożony przez pana Jana Wieczorka - Prezesa Zarządu Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Gombrowicza 6H/3:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy

o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

  • obręb ewidencyjny Kosobudy, gm. Brusy: dz. nr 1158/1, 761/2, 616, 598/1, 597, 596, 599/1, 459/1, 760, 748, 747/4, 749/1, 401/1, 460, 1160/1, 812, 813/1, 769/4, 767/2, 765/1, 658/3, 657/3, 656/3, 771/4, 556, 662, 663, 625, 1239, 621/2, 621/1, 620, 624, 771/3, 1248, 658/2, 656/2, 761/3, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 603, 602, 571, 592, 570, 569, 568, 567/5, 567/4, 566/2, 565/3, 565/6, 601, 600.
  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 26 październik 2020 13:44

GMINA BRUSY WYRÓŻNIONA ZA EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Napisane przez

Pismo samorządowe „Wspólnota” doceniło starania Gminy Brusy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2014-2019. Brusy zajęły 76. miejsce, spośród aż 607 beneficjentów środków zewnętrznych, branych pod uwagę w rankingu w kategorii „miasteczka”. 

Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorząd w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Brusy z kwotą 1976,98 wydatków ze środków UE w latach 2014–2019 w zł per capita uplasowała się na wspomnianym 76. miejscu. Autorami przeprowadzonego rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.

Szczegółowe zestawienie>>>>>

Clipboard01.jpg

 

 

 

Inf. UM Brusy.

poniedziałek, 26 październik 2020 13:11

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – NIEBAWEM RUSZĄ PRACE

Napisane przez

Jeszcze w tym roku ruszą prace związane z budową kanalizacji deszczowej w Brusach. Na razie będzie to pierwszy etap tej inwestycji. Roboty rozpoczną się od ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej.

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli rozdzielić sieć ogólnospławną od sanitarnej. Tym samym do oczyszczalni popłyną tylko ścieki komunalne. Woda deszczowa będzie odprowadzana do naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Odciąży to system oczyszczania i pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. „Wszyscy dokładnie wiedzą jakie problemy mamy w mieście Brusy. Kiedy są deszcze nawalne dochodzi do zalania ulic, a co gorsze, także prywatnych posesji. Woda wraz ze ściekami wybija ze studzienek lub w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Ta inwestycja z pewnością rozwiąże ten problem” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Budowa sieci kanalizacji deszczowej umożliwi też budowę nowych ulic. W przyszłości nie będzie trzeba zdejmować asfaltu tylko po to, by budować pod nim brakującą infrastrukturę.

Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Brusach rozpocznie się w tym roku. Będzie on gotowy do jesieni roku przyszłego. Później rozpocznie się drugi i trzeci etap tej inwestycji. Zgodnie z planem wszystko powinno być wykonane do końca czerwca 2023 roku.

Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w Brusach rozpocznie się w tym roku. Będzie on gotowy do jesieni roku przyszłego. Później rozpocznie się etap drugi i trzeci. Zgodnie z planem wszystko powinno być wykonane do końca 2023 roku. Zadanie to w pierwszym etapie ma kosztować 3,4 mln złotych. Prace są finansowane ze środków unijnych, rządowych oraz z budżetu Gminy Brusy.

122665396_822514871894835_2924225822816387290_n.jpg

RPO.jpg

Zadanie jest jedną z części projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. Dzięki licznemu zaangażowaniu rolników z gminy Brusy uzyskaliśmy wysokie wyniki samospisu internetowego. Pozwoliło to na wygraną w konkursie „Rolnicy dzieciom”!

Zwyciężyły gminy, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się internetowo do 10 października br. W województwie pomorskim wraz z Brusami wygrały m.in. Nowa Wieś Lęborska, Gdańsk i Gdynia. Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzcy otrzymają po 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki, 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. Sprzęt zostanie podzielony pomiędzy szkołami z terenu gminy Brusy, w zależności od potrzeb danej placówki.

Powszechny Spis Rolny Trwa do 30 listopada. Szczegóły>>>>>

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Zakończył się pierwszy etap kompleksowych prac restauratorskich w jednym z najcenniejszych zabytków w gminie Brusy i województwie pomorskim - kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. Prace dotyczyły konserwacji drewnianego stropu w prezbiterium. 
Inwestycja została wykonana przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów od malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej: mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr Michała Ziemkiewicza. Specjalistyczne badania wykonał mgr Adam Cupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt koordynował proboszcz Parafii w Leśnie ks. Damian Drozdowski - . Nadzór konserwatorski z ramienia Diecezji Pelplińskiej sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz inspektorzy z ramienia Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Prace zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
122485686_3339368332846841_5673347779322961909_n.jpg
Projekt-bez-tytułu-7-800x400.png
Źródło: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie. 
piątek, 23 październik 2020 12:17

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 22 października 2020 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.15.2020 stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Małe Chełmy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.